Retssager og Voldgift

Retssager hører til én af vores kernekompentencer. Målet er altid klart - at vinde sagen.

Vi fører adskillige retssager årligt ved alle landets domstole, og vi har møderet for Højesteret.

Civilret, Boligret og Voldgift

Vi fører retssager ved alle instanser, herunder byret, landsret og Højesteret, ligesom vi fører voldgiftssager. Boligretten er en særlig instans under byretterne, hvor retten sættes af 3 dommere i stedet for én. Boligretten pådømmer sager af lejeretlig karakter. To af dommerne er særlig sagkyndige inden for lejeret. Advokat Allan Stohn og advokatfuldmægtig Michael Fardan er udpegede som boligdommere.

Syn og Skøn

Syn og skøn er et bevismiddel, der ofte anvendes i tvister om fast ejendom for at opnå en sagkyndig vurdering af et forhold, som kræver en særlig viden. Det kan f.eks. være mangler ved en entreprise, ved et lejemål eller vurdering af markedsleje. Det kræver en særlig erfaring, at anvende skønsmænd og det skønstema, som skal udarbejdes forud herfor. Vi anvender ofte skønsmænd i de retssager vi fører, og har således stor erfaring med netop dette retsmiddel.

Mediation og mægling

Mediation og mægling er nyere former for alternativ konfliktløsning. Det er frivilligt, om parterne ønsker at deltage. Hvis parterne har en relation, hvor der kunne være interesse i et fortsat fremtidigt samarbejde, kan mediation eller mægling være et langt bedre alternativ end en retssag. Under disse møder kan der laves kreative aftaler i modsætning til sager, der verserer i retten, hvor retten er bundet af parternes påstande. Vi deltager i både mediaton og mægling, og opfordrer ofte vores klienter til at benytte disse redskaber, hvis der er udsigt til, at tvisten kan løses ad denne vej.

Fogedret

Fogedretten behandler sager om tvangsgennemførelsen af krav. I lejesager har fogedretten karakter af specialret, idet fogedretten kan udsætte en lejer, der ikke har betalt husleje både i erhvervs- og boliglejemål uden en egentlig retssag. Vi bistår lejere og udlejere i udsættelsessager, herunder den forudgående behandling med påkravs- og ophævelsesbreve, efterfølgende skriftveksling og eventuelt procedure i fogedretten.

Øvrige Områder

Andre dele af procesret, som vi også beskæftiger os med:

  • Procesrisikovurdering
  • Småsager
  • Klagenævnsbehandling
  • Fuldbyrdelse af afgørelser
  • Generel konfliktløsning
  • Retshjælpsdækning
  • Fri proces