Hos os er erhvervslejeretten i centrum

Erhvervslejeret er vores absolutte speciale. Vi rådgiver om alle forhold inden for dette felt og fører adskillige boligrets- og fogedsager årligt.

Advokat Allan Stohn er udpeget som fast boligretsdommer, en specialistdomstol for lejesager.

Markedslejeregulering

Svarer lejen ikke længere til markedslejen, har lejer eller udlejer normalt mulighed for at kræve lejen reguleret. Inden for området for erhvervslejeret, fører vi årligt en række sager om markedslejeregulering, herunder spørgsmål om og hvornår lejen kan reguleres.

Forhandling af lejevilkår

Lejekontrakter er ofte i kraft i adskillige år, nogle gange endda i årtier. Da der samtidig er mange faldgruber inden for erhvervslejeretten, bør man altid rådføre sig ved indgåelsen af kontrakten.

Vedligeholdelse og ombygning

Rådgivningen består bl.a. i afklaring af, hvad der er omfattet af vedligeholdelsesforpligtelsen, vedligeholdelsesmæssigt efterslæb, reaktionsmuligheder, hvis en parts misligholder sine forpligtelser til vedligehold m.m. Herudover hvilke rettigheder, der er til ombygning, hvilke ombygninger udlejer er forpligtet til at acceptere, og tab som følger af udlejers ombygning af ejendommen.

Betalingsmisligholdelse

Er lejen ikke blevet betalt til tiden, ender sagen oftest i fogedretten med det formål at udsætte lejer. Det kan være et uoverskueligt tab for lejer, at miste sin forretning, men det kan på den anden side også være et tab for udlejer, at der ikke betales leje. Vi fører en lang række sager for fogedretterne om disse spørgsmål.

Afståelse

Vi bistår ved køb og salg af forretninger drevet fra lejemål, herunder forhandling af vilkår for overdragelsen og gennemførelsen heraf, samt tvister opstået i forbindelse med en overdragelse herunder genindtrædelse ved misligholdelse.

Øvrige Områder

Andre dele af erhvervslejeretten, som vi også beskæftiger os med:

  • Fremleje
  • Forpagtning (herunder særligt indenfor hotel- og restaurationsbranchen)
  • Franchiseaftaler
  • Skatte- og afgiftsregulering
  • Opsigelse og fraflytning
  • Driftstabserstatning
  • Pantebreve og pantebrevsinkasso
  • Boliglejeret