STOHN opnår banebrydende afgørelse i Østre Landsret – Lejen reguleret selvom andet var aftalt

STOHN opnår banebrydende afgørelse i Østre Landsret – Lejen reguleret selvom andet var aftalt

Erhvervslejer kunne på grund af bestemmelserne i sin lejekontrakt ikke kræve lejen nedsat. Lejen blev dog alligevel nedsat i medfør af erhvervslejelovens § 7, da misforholdet mellem den aktuelle leje og markedslejen ville gøre det urimeligt at afskære erhvervslejeren fra lejenedsættelse efter erhvervslejelovens § 13.


En erhvervslejer ønskede af få sin husleje nedsat efter erhvervslejelovens § 13, jf. § 7 og aftalelovens § 36. Kontrakten rummede dog bestemmelser om, at lejen ikke kunne kræves nedsat, og at lejeren mistede afståelsesretten, hvis lejen blev nedsat til et beløb under den til enhver tid aftalte leje.

Flertallet i Boligretten fandt, at lejer ikke kunne forlange lejen nedsat. Det begrundede de med, at parterne ved lejeaftalens indgåelse havde aftalt en mulighed for, at lejer kunne kræve lejen nedsat, og at lejer var blevet opfordret til at søge sagkyndig bistand inden underskrivelsen af lejekontrakten.

Mindretallet i Boligretten kom til det modsatte resultat. De lagde vægt på, at kontraktudformningen havde været ensidig, og at der havde været væsentlig forskel i parternes forudsætninger og indsigt i lejeretlige forhold. Mindretallet lagde desuden vægt på misforholdet mellem markedslejen og den aktuelle leje og anførte, at det ville være urimeligt at afskære lejer fra at gøre lejenedsættelsen gældende.

Landsrettens afgørelse

Østre Landsret fandt, at den aktuelle leje for erhvervslejemålet var 65,1procent højere end markedslejen for lejemålet og således væsentligt højere end markedslejen. Landsretten fandt desuden, at lejekontrakten ikke indeholdt hjemmel for lejer til at få lejen nedsat efter erhvervslejelovens § 13.
Landsretten var imidlertid enig med mindretallet i Boligretten. Landsretten fandt, at det ville være urimeligt at afskære lejer fra at søge lejen nedsat til markedslejen efter erhvervslejelovens § 13, jf. § 7 og aftalelovens § 36. Retten lagde blandt andet vægt på, at der var et væsentligt misforhold mellem den aktuelle leje og markedslejen.

Landsretten udtalte:

På baggrund af det væsentlige misforhold på 65,1 % mellem den aftalte leje og markedslejen sammenholdt med de byrdefulde vilkår, som påhviler lejer i henhold til lejekontrakten, og at udlejer har adgang til at kræve lejeforhøjelse efter erhvervslejelovens § 13, samt af de grunde, som er anført af boligrettens mindretal, finder landsretten, at det vil være urimeligt at afskære Kreutzberg 2 ApS fra at søge lejen nedsat til markedslejen efter erhvervslejelovens § 13, jf. erhvervslejelovens § 7, jf. aftalelovens § 36.

Det blev ikke tillagt betydning i Landsretten, at lejer var blevet opfordret til at søge sagkyndig bistand inden underskrivelsen af lejekontrakten.

AS-PROFIL


Sagen blev ført af advokat Allan Stohn på lejers vegne. Såfremt du har spørgsmål til området omkring regulering af lejen, kan advokat Allan Stohn kontaktes på as@stohn.dk eller ved at kontakte vores kontor.