Vores Historie og Filosofi

Stohn advokatfirma har rødder tilbage til 1983, hvor stifteren, advokat Ole Stohn brød ud fra et af de største kontorer. Vi er i dag blandt de førende inden for fast ejendom og rådgiver om såvel erhvervslejeret, investering i fast ejendom og entrepriseret. Hos Stohn advokatfirma har vi stor erfaring med procesret og giver jævnligt møde ved landets domstole. Vi har møderet for både landsretterne og Højesteret.

I vores rådgivning lægger vi stor vægt på at være effektive og målrettede. Vi mener ikke, det at være advokat er et arbejde, men en livsstil. Derfor arbejder vi f.eks. ikke med faste åbne- og lukketider i vores virksomhed, men er tilgængelige for vores klienter i videst muligt omfang både på mobiltelefon og e-mail, ligesom der oftest kan bookes møde med kort varsel.

Det er ikke et arbejde at være advokat, men en livsstil…

BETALINGSOPLYSNINGER

Virksomhed og CVR-nr.

Stohn Advokatanpartsselskab
Esplanaden 26
1263 København K

CVR-nr. 41 01 39 90

Bankforbindelse

Nykredit Bank A/S
Kalvebod Brygge 47
1560 København V

Klientkonto

Reg.nr. 5475
Kontonr. 2716407

IBAN: DK 40 5475 000 2716407
SWIFT: NYKBDKKK

Alle indbetalinger til klientkontoen bedes venligst ske med angivelse af navn og eventuelt j.nr.

FORRETNINGSBETINGELSER/KLIENTOPLYSNINGER

Stohns forretningsbetingelser gælder for den juridiske bistand og de ydelser, som Stohn leverer til klienten, medmindre andet er aftalt.

Beskikkelse, ansvarsforsikring og virksomhedsform

Advokaterne hos Stohn er beskikket af Justitsministeren i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Stohn er omfattet af vores ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Global Specialty SE. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Stohn uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Stohn er organiseret som et advokatanpartsselskab.

Udførelsen af opgaven

Stohn og klienten aftaler løbende den juridiske bistand og omfanget af hver opgave samt klientens og andres medvirken og ydelser. Alle opgaver udføres i overensstemmelse med Advokatrådets advokatetiske regler, retsplejelovens regler om advokater samt anden relevant lovgivning.

Alle danske advokater er underlagt retsplejelovens regler om bl.a. god advokatskik. Advokatrådet fører tilsyn med overholdelsen af god advokatskik og har udarbejdet de advokatetiske regler, som stiller strenge krav til advokaters professionelle standard og etik. Advokatnævnet påser overholdelsen af god advokatskik og kan pålægge sanktioner, hvis reglerne overtrædes.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside Advokatsamfundet.dk

Kommunikation

Vi anvender så vidt muligt de mest effektive kommunikationsformer, herunder e-mail. Da denne kommunikation som udgangspunkt ikke er krypteret, indestår vi ikke for at fortroligheden kompromitteres. Efter ønske fra klienten kan der etableres krypteret kommunikation via e-mail.

Honorar og fakturering

Honoraret fastsættes med udgangspunkt i arbejdets omfang, den interesse sagen repræsenterer for klienten, værdien af vores ydelser, det ansvar der er forbundet med opgaven, sagens kompleksitet og størrelse samt det opnåede resultat.

 

De med sagen forbundne omkostninger og udlæg, herunder gebyrer og afgifter, rimelige rejse- og opholdsudgifter, forplejning, større kopierings- og forsendelsesudgifter betales af klienten ud over honoraret.

 

Erhvervsklienter vil efter anmodning blive oplyst om honorarets størrelse, hvis det er muligt ud fra opgavens karakter. Kan honoraret ikke fastsættes endeligt, vil den måde honoraret beregnes på blive oplyst.

 

I forbrugerforhold gives klienten oplysninger om honoraret, inden arbejdet påbegyndes.

 

I de fleste tilfælde, vil klienten forud for opgavens påbegyndelse blive opkrævet en aconto betaling. Aconto betaling kan ikke betragtes som endelig betaling for bistanden.

 

Betalingsbetingelserne er netto 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Fortrolighed og tavshedspligt

Stohn er forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget af eller om klienten fortroligt. Alle ansatte hos Stohn er pålagt tavshedspligt.

Ansvarsbegrænsning

Den enkelte advokat hos Stohn er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Ansvaret kan ikke rejses over for kontorets øvrige advokater som solidarisk hæftende, idet hver advokat virker for egen regning og risiko. Ansvaret er endvidere begrænset til et beløb på maksimalt DKK 10 mio. for så vidt angår samtlige krav, som en klient måtte rejse i ét kalenderår.

Arkivering

Stohn opbevarer alle sagsakter på arkiv i mindst tre år fra sagens afslutning. Nogle sager opbevares alene elektronisk. Medmindre andet er aftale tilbageleveres originale dokumenter til klienten senest ved sagens afslutning.

Lovvalg og værneting

Stohns rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole.

Når du deponerer midler hos os (Indskydergaranti)

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i
banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem

Advokaterne hos Stohn advokatfirma er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af os eller om vores overholdelse af de advokatetiske regler, kan klienten klage til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

Sager omfattet af hvidvaskloven - § 16 underretning

Såfremt din sag er omfattet af reglerne i Lov om forebyggelse mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), er vi som dine advokater forpligtet til at sende dig denne orientering samt indhente og opbevare ID-oplysninger om dig. Såfremt vi måtte få mistanke om, at du er ved at hvidvaske penge eller finansiere terrorisme, er vi forpligtet til at underrette Hvidvasksekretariatet om aktiviteterne samt videregive dine ID oplysninger til Hvidvasksekretariatet. Vi må ikke orientere dig om, hvorvidt underretning har fundet sted.

Persondata- og cookiepolitik

Stohn Advokatanpartsselskabs persondata- og cookiepolitik kan læses her.