Sælger havde ikke fortiet oplysninger om defekt drænsystem

Sælger havde ikke fortiet oplysninger om defekt drænsystem

Køber af en ejendom kunne hverken kræve erstatning eller afslag fra sælgeren, selvom et drænsystem var defekt og havde forårsaget store følgeskader i ejendommen.


godt et år efter, at en ejendom var blevet overdraget, blev denne oversvømmet af kloakvand. Ejendommen var indrettet med et særligt sivedræn. Efter endnu en oversvømmelse nogen tid efter, der medførte omfattende følgeskader, fandt køberen ud af, at sivedrænssystemet var defekt og rettede herefter henvendelse til sælgerne. Køberen gjorde gældende, at sælgeren var ansvarlig og havde tilbageholdt oplysninger om defekten. Da sælgeren ikke mente, at han var ansvarlig, udtog køberen stævning med krav om betaling af mere end 500.000 kr. for udbedring af manglen og følgeskaderne.

Under retssagen blev der afholdt syn og skøn. Skønsmanden kom bl.a. frem til at drænsystemet var mangelfuldt, og at der var foretaget en forkert tilslutning. Samtidig kom det frem under sagen, at kommunen tidligere havde kontaktet sælgeren og krævet visse forhold udbedret omkring drænsystemet, således at anlægget blev bragt til at fungere. Sælgeren mente imidlertid at han var i god tro, idet han havde foretaget udbedring efter kommunens krav. Det var i øvrigt ham selv, der havde rettet henvendelse til kommunen i sin tid.

Retten konkluderede, at anlægget oprindeligt var lovlig etableret, men var blevet ændret senere, således at det ikke længere var lovligt. Sælgeren havde efter at have konstateret problemer fået udført de arbejder, som kommunen havde krævet ved et autoriseret kloakfirma. Retten lagde videre til grund, at sælgeren ikke herefter havde konstateret yderligere problemer i sælgerens ejertid. Samtidig lagde retten også vægt på, at køberen først efter 1 år selv havde konstateret problemer. Sælgeren havde på den baggrund ikke tilsidesat sin loyale oplysningspligt og var derfor ikke ansvarlig.

Herefter kunne der alene blive tale om et afslag for selve manglen ved drænsystemet, men ikke følgeskaderne. Da ejendommens købspris var 8 mio. kr. og da manglen ved drænsystemet udgjorde ca. 1 % eller derunder, fandt retten at udgiften lå under mindstegrænsen for afslag i handel med fast ejendom og frifandt sælgeren.

AS-PROFIL


Sagen blev ført af advokat Allan Stohn på sælgerens vegne. Såfremt du har spørgsmål til området omkring mangler ved fast ejendom, kan advokat Allan Stohn kontaktes på as@stohn.dk eller ved at kontakte vores kontor.